Historie školy

1925 - 1945

Historická kniha
 • 1924/25 zahájen první školní rok české obecní školy s 22 žáky všech 8 ročníků.. Škola byla umístěna v rodinném domku č. 2, patřící p. Mynarzovi, nábytek byl dodán z české školy v Hradišti.
 • 1924 založen Odbor slezské matice osvěty lidové jako první český spolek v Životicích. Společně se školním výborem jednal o stavbě české školy.
 • 1927 po dvouletém jednání vyměřeno a ohraničeno staveniště pro stavbu nynější české školy.
 • 23.6. 1935 položen základní kámen pro výstavbu školy, rozpočet na výstavbu školy činil 270 000 Kč
 • 20.10. 1935 slavnostní otevření nové české školy, vyučování ve začalo 1.11. 1935 s 41 žáky ( 1.tř. 16 žáků, 2.tř. 25 žáků)
 • 1938-1939 v budově byla škola ludowa - vyučovací jazyk polský
 • 1939-1945 škola s vyučovacím jazykem německým

1945 -1980

 • Vyučování v české obecné škole začalo ihned po skončení války s 54 žáky. Vyučování trvalo 6 týdnů do 9.7.1945, škola byla organizována jako jednotřídní ve 3 skupinách.
 • 1.9.1945 byla v budově školy znovu otevřena mateřská škola
 • 1948/49 škola jednotřídní s 24 žáky 1. až 5. ročníku, Životice mají 568 obyvatel
 • 1952 dobudováno svépomocí školní hřiště na pozemku konfiskátu SMOL za pomníkem před školou
 • 1953 založena pionýrská organizace 90 % žáků
 • 1955/56 škola je znovu dvojtřídní s 35 žáky, podílí se na kulturně osvětové činnosti v obci
 • 12.6.1960 sloučení obce Životice s městem Havířov a nesou název Havířov - Životice
 • 1960/61 škola dvojtřídní se 4 postupnými ročníky, od 15.12.1960 platí nový Školský zákon, kterým se zavádí devítiletá školní docházka. Žáci dostávají zdarma učebnice.
 • 1963/64 škola dostala ocenění " Nejlépe upravená škola v okrese"
 • 1974/75 Škola přetrvala plošné rušení málotřídních škol v okrese a 1. rokem organizována jako trojtřídní s 1. až 4. ročníkem - 60 žáků. 3. třída umístěná v budově polské školy. Ve škole zřízeno ústřední vytápění.
 • 1975 přípravné práce na výkup rod. domku a jeho přestavba na MŠ.
 • 1977/78 otevření celodenní MŠ, zřízení školní družiny s 28 žáky, vznikla možnost školního stravování. ZŠ má 80 žáků. Byl zakoupen nový nábytek do MŠ i ZŠ.
 • 1979/80 ve všech ročnicích I. stupně se užívá učebnic pro nové pojetí učebních osnov 1.-4. ročníku

1981 - 2005

 • 1981/82 změna ve vedení školy, po 32 letém působení odchází do důchodu p. Havlíková- Adamová.Ředitelkou p. L. Benrotová.
 • 86/87 škola organizována jako dvojtřídní se 4.p. ročníky s 53 žáky, škola spolupracuje s 3 patronáty
 • 1989 změnou politických poměrů dochází k obratu v práci školy, I. Stupeň ZŠ je pětiletý, v učebním plánu je zahrnuta výuka cizího jazyka již od 4. ročníku, v matematice se upustilo od množinového vyučování
 • 92/93 změna ve vedení školy-řed. Mgr. Dagmar Pavlasová, škola je trojtřídní s 50 žáky. Úprava budovy - keramická dlažba v jídelně, nátěry soklů, úprava povrchu hřiště, nátěr plotu.
 • 1995 v suterénu školy je zřízena malá tělocvična se základním vybavením, zřízeno plynové vytápění
 • 97/98 povinná výuka anglického jazyka ve 4. ročníku, na ZŠ pracují tyto kroužky - výtvarný, literárně dramatický, hudební, náboženství
 • 98/2000 další materiální vylepšení - fasáda, nábytek do učeben, televizory do tříd, počítač
 • 2000 výstavba veřejného sportoviště před ZŠ, na školní zahradě postavena horolezecká stěna se skluzavkou
 • 2001 změna ve vedení školy - konkurzním řízení byla jmenována řed. školy Mgr. Blanka Helštýnová
 • 1.1.2003 vznik samostatného právního subjektu, přičlenění MŠ u Křížů 2 k ZŠ
 • vybudována počítačová učebna v rámci akce " Internet do škol"
 • 2004 generální oprava elektroinstalace - financoval MMH, nový nábytek do školní jídelny, 2 PC do tříd, zakoupená keramická pec pro žáky ZŠ a MŠ
 • 2005 Nový školský zákon - příprava na RVP a ŠVP ( Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program)

2006 - 2015

2006-2015
 • 2006 - vybudování PC učebny v rámci projektu Internet do škol (4PC- 3 žákovské + 1 učitelský)
 • přebudování učitelského bytu na kmenovou učebnu a ředitelnu- od září 2006 výuka ve 3 učebnách.
 • oprava okapového systému
 • zabudovány termoventily na ústředním topení
 • 2006 – škola v přírodě společně s MŠ
 • 2007 - rozšíření PC učebny ( 6 PC)
 • Od září 2007 se žáci v 1. ročníku vzdělávají podle ŠVP „ Otevřený svět“.
 • 2008 - vybudování nového chodníku před školou – sponzorský dar fa SKOCZ
 • 2008 - získání sponzorského daru na nové školní tabule
 • Výuka probíhá ve 4 třídách ( 69 žáků), pokračuje vzdělávání podle ŠVP.
 • 2009 - vybudování přírodní učebny na školní zahradě
 • 2010 - rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken na chodbě v 1.patře školy
 • Zapojení do projektu „ Ovoce do škol“, spolupráce se sdružením VITA, do výuky zapojovány prvky environmentální výchovy.
 • Zakoupení první interaktivní tabule.
 • 2011 zapojení do projektu „EU Peníze do škol“ – 2 učebny vybaveny dalšími interaktivními tabulemi, modernizace PC učebny – 12 PC.
 • Zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA.
 • 2011/12 1.-5. ročník vzdělávání dle vlastního ŠVP „Otevřený svět“.
 • 2012 konkurzem potvrzena ve funkci ředitelka Mgr. Blanka Helštýnová.
 • 2012 - výměna oken v celé budově školy a rekonstrukce kotelny
 • 2012 - získání prvního mezinárodního titulu EKOŠKOLA
 • 2013 - 1.místo ve fofosoutěži „Strom – můj přítel“
 • 2013 - vybudování naučné stezky na školní zahradě s pomocí sponzorského daru od občanského sdružení TEREZA
 • 2014 - obhajoba a získání 2. titulu EKOŠKOLA
 • 2015 - navýšení kapacity školy na 80 žáků a školní družiny na 50 žáků
 • Pokračování v plnění programu EKOŠKOLY.